Martin’s на работно съвещание със Сдружението на прогресивна и отворена комуникация

На 21 ноември компанията MARTIN’S в качеството си на лоялен и перспективен работодател, заедно с други работодатели, беше поканена от Сдружение за прогресивна и отворена комуникация (СПОК) да вземе участие на работна среща с експерти психолози, за да обсъдят важни въпроси, касаещи положението на трудовата заетост. Изпълняваният от СПОК проект „LIKE Инвестициите в живота са ключ към заетостта“ е по програма за насърчаване на трудовата заетост при силно уязвимите социални групи на населението, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез фонда за младежка заетост на ЕИП и Норвегия.

Проектът е насочен в проучване и анализ както на външните социални, така и вътрешните психологически предпоставки, довеждащи до обезпокояващия висок за страната процент на младежи от 15 до 29-годишна възраст, които са или трайно безработни, или отпаднали от образователната система. Вторият показател в повечето случаи се дължи на ниския социално-икономически статус, който от своя страна предразполага към системни депресивни състояния и оттам до продължителен отказ за официална трудова заетост.

MARTIN’S беше представлявана на срещата от мениджъра Бизнес развитие д-р Благовест Върбаков.

Работната среща се модерираше от доц. д-р Христо Христов, директор на Националния център по обществено здраве към Министерство на здравеопазването. По време на дискусията той търсеше отговор на въпроса: кое възпрепятства работодателите да наемат младежи с проблемно социално положение и лабилно психическо състояние.

В хода на дискусията д-р Върбаков обърна внимание на все по-нарастващата се тенденция за последните няколко години за липса на трайна мотивация сред младежите за личностно себеутвърждаване. Това е една от основните причини за отказ от професионална реализация, допълни Бл. Върбаков. Ефективен механизъм за предотвратяване на тази тревожна тенденция е работодателите да бъдат не само убедени, но също така и подпомагани от държавните институции да насърчават такива младежи с обучителни програми в реална бизнес среда. Рискът от неуспех би се ограничил, ако чрез тях работодателите съумеят значително да засилят чувството за значимостта им като обещаващи служители.

Работната среща завърши с постигане на общ консенсус между експертите психолози и работодателите, че е нужно с общи усилия да се изготви конкретен механизъм за насърчаване на трудовата заетост сред този тип младежи.

21.11.2019 г.

МАРТИНС

You don't have permission to register